Polityka Prywatności

Polityka Prywatności XDOM INTELIGENTNE DOMY

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Administratorem danych osobowych jest firma XDom inteligentne Domy z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Radkowskiej 8 m 8, kod pocztowy 50-537 Wrocław. NIP 8971713563 dalej zwana „Administratorem lub Xdom Inteligentne Domy
 2. Kontakt do Administratora danych osobowych to: e-mail: biuro@xdom.com.pl lub telefon: 789018013.

JAKI JEST ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).
 2. Administrator danych przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług:
 1. udostępnienia pomocy technicznej na prośbę osoby, która zdecyduje się na podanie za pośrednictwem oprogramowania sklepu internetowego swoich danych,
 2. projektowania i wdrażanie systemów automatyki domowej,
 3. projektowania i wdrażanie modyfikacji i rozbudowy systemów automatyki domowej,
 4. pośrednictwa w dostarczaniu towarów i usług oferowanych przes firmę XDom Inteligentne Domy,
 1. Dane Osobowe mogą być wykorzystywane jedynie do pośrednictwa w celu realizacji zamówionych towarów lub usług. Administrator danych nie podejmuje względem Klienta zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art.22 ust.1 i 4 Rozporządzenia RODO.
 2. Wszystkie podawane dane przez Klienta są uznawane za poufne. Dane gromadzone za pośrednictwem formularzy kontaktowych wykorzystywane są w celach handlowych i marketingowych.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

JAKA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

 

 1. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) (dalej zwane: Rozporządzenie RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Przekazanie danych jest dobrowolne w celu zawarcia umowy na prowadzenie sklepu internetowego na oprogramowaniu RedCart, otrzymania oferty handlowej lub materiałów promocyjnych i marketingowych.
 3. Klient ma prawo do:
 1. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora,
 2. dostępu do Danych Osobowych,
 3. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania,
 4. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu.
 1. Podstawową do przetwarzania danych Klientów jest:
 1. zawarta umowa o świadczenie usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia RODO),
 2. przepisy o rachunkowości i powiązane z nimi obowiązku prawne (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO),
 3. prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu Klientów w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO),
 4. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na rejestracji rozmów z naszym biurem obsługi klienta w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO),
 5. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszej strony internetowej i świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO),
 6. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z stroną internetową xdom.eu, w tym świadczonymi na niej usługami (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO).

 

PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

 

 1. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z naszych usług, lub gdy:
 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich Danych Osobowych,
 2. w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu,
 3. jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta,
 4. ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron,
 5. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy inne przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania,
 6. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 1. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

 1. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 2. certyfikat SSL na wszystkich stronach xdom.eu, na których podawane są Dane Osobowe,
 3. szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności panelu administracyjnego sklepu internetowego oraz strony internetowej xdom.eu,
 4. dostęp do panelu administracyjnego sklepu internetowego jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

 1. Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie. W związku ze świadczonymi przez nas usługami korzystamy z usług firm trzecich.
 2. Twoje dane przekazujemy do:
 1. osobom współpracującym z nami po wcześniejszej zgodzie klienta
 2. dostawcy platformy płatniczej PAYU, PLATNOSCI 24. za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze usługi,
 3. dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
 4. podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,
 5. firmom świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe.
 1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
 2. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, oprogramowania sklepów internetowych oraz w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, RedCart wykorzystuje tzw. pliki „cookies”. Korzystanie z witryny internetowej bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ustawień w zakresie obsługi plików „cookies”.

Niniejsza Polityka dotycząca plików "cookies" odnosi się do serwisów internetowych, stron markowych na platformach podmiotów trzecich (takich jak Facebook czy Google) oraz aplikacji udostępnianych lub używanych przez takie strony internetowe czy platformy podmiotów trzecich, które działają przez lub w imieniu ETK Sp.j. i/lub których operatorem jest ETK Sp.j.

Czym są pliki "cookies"?
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, ułatwienia korzystania z usług oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Pliki "cookies" stosowane przez oprogramowanie XDom nie przechowują żadnych danych osobowych.

Czy jest możliwe usunięcie plików "cookies"?
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w konfiguracji przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać na stronach dostawców przeglądarek internetowych.